Nuorodos VALSTYBINIAI UNIVERSITETAI
Generolo J. �emai�io Lietuvos karo akademija
Kauno medicinos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaip�dos universitetas
Lietuvos k�no kult�ros akademija
Lietuvos muzikos akademija
Mykolo Romerio universitetas
Lietuvos veterinarijos akademija
Lietuvos �em�s �kio universitetas
�iauli� universitetas
Vilniaus dail�s akademija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Did�iojo universitetas

NEVALSTYBINIAI UNIVERSITETAI
Lietuvos krik��ioni�kojo fondo auk�toji mokykla
Tarptautin� auk�toji vadybos mokykla
Tel�i� kunig� seminarija
Vilniaus �v. Juozapo kunig� seminarija
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Vilniaus verslo teis�s akademija

VALSTYBIN�S KOLEGIJOS
Alytaus kolegija
Kauno kolegija
Kauno mi�k� ir aplinkos in�inerijos kolegija
Kauno technikos kolegija
Klaip�dos kolegija
Klaip�dos verslo ir technologij� kolegija
Lietuvos j�reivyst�s kolegija
Marijampol�s kolegija
Panev��io kolegija
Religijos studij� kolegija
�iauli� kolegija
Utenos kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus statybos ir dizaino kolegija
Vilniaus technikos kolegija
�emaitijos kolegijaNEVALSTYBIN�S KOLEGIJOS
Kauno verslo kolegija
Klaip�dos socialini� moksl� kolegija
Klaip�dos verslo kolegija
Kolpingo kolegija
�iauli� kra�to vadybos, teis�s ir kalb� kolegija
�iaur�s Lietuvos kolegija
Vakar� Lietuvos verslo kolegija
Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus teis�s ir verslo kolegija
Vilniaus vadybos kolegija
Vilniaus verslo kolegija